PROFIL FIRMY   -   o nás …

  Video prezentace naší firmy
  Vznik společnosti


Organizace MTStav vznikla v roce 2000 a 11.5.2005 byla změněna právní subjektivita a vznikla společnost MTStav Příbram, s.r.o. V roce 2006 se společnost stala držitelem certifikátu ISO 9001:2009 a v roce 2007 držitelem certifikátu ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008. Nadále jsme získali členství Okresní hospodářské komory.


Jsme středně velká firma, která zaměstnává převážně vlastní pracovníky. Zaměstnanci organizace se mohou prokázat dlouhodobými zkušenostmi při realizaci stavebních zakázek průmyslového, administrativního či bytového charakteru.  Rozvoj společnosti


O rychlém rozvoji organizace svědčí velký počet realizovaných zakázek jako např. výstavba výrobní haly Gorenje, stavba víceúčelového domu v Berouně, rekonstrukce dětského oddělení, OKB, chiurgické pohotovosti, oddělení ARO, ifekčního oddělení Oblastní nemocnice v Příbrami, rekonstrukce 18 bytových jednotek v areálu ZÚNZ v Příbrami, rekonstrukce Kulturního domu v Příbrami, rekonstrukce Hasičské zbrojnice Březové Hory, zateplování panelových domů, výstavby rodinných domů, výstavby a rekonstrukcí výrobních hal a mnoha dalších.


Organizace je založena na zásadách poctivého podnikání při dodržování sjednaných termínů dokončení a kvality díla. Organizace nemá žádné nedoplatky vůči orgánům státní správy a svým dodavatelům.


Využijete-li našich služeb, přiřadíte se k desítkám spokojených zákazníků, kteří využívají naše kvalitní služby a profesionální přístup.  Cíle společnosti


Cílem organizace je vybudovat na stávajících základech efektivněji fungující firmu s operativní reakcí na požadavky trhu a zejména potřeby zákazníků. Prostředkem je zvýšit celkový objem prací a upevnit své postavení v regionu. Dále organizace usiluje o přiblížení se zákazníkům a to přímým oslovením investorů v návaznosti na další prohlubování znalostí z nových technologií.


Povedeme firmu k trvalé prosperitě, neustále se zlepšující technické úrovni a jakosti, která naše zákazníky vždy uspokojí a současně bude odolná proti výkyvům trhu.


K naplnění stanovené politiky se zavazujeme neustále zlepšovat efektivitu systému managementu jakosti. K tomu jsme získali účast, úsilí a odpovědnost všech zaměstnanců, budeme rozvíjet neustále jejich schopnosti a dovednosti a svojí osobní angažovaností a trvalou aktivitou jim půjdeme příkladem.  MTStav a životní prostředí


Plně si uvědomujeme možnou existenci negativních dopadů svých aktivit na životní prostředí. Při všech svých činnostech a při používání produktů dbáme důsledně na ochranu životního prostředí a minimalizaci těchto negativních dopadů na jeho jednotlivé složky.


Zavazujeme se jít cestou ochrany a tvorby životního prostředí a zlepšování výkonnosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přihlašujeme se k zodpovědnosti za ně.  Environmentální management společnosti


Provedli jsme úvodní environmentální přezkoumání a stanovili rozsah systému environmentálního managementu a provedli jsme analýzu nebezpečí a rizik jako základní prostředky k zjištění současné pozice organizace se zřetelem k jejím environmentálním aspektům a jejich významným environmentálním dopadům a nebezpečím a rizikům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a platným požadavkům právních předpisů a jiným environmentálním požadavkům.


Dodržování požadavků právních předpisů a jiných environmentálních požadavků považujeme za základ pro kontinuální proces neustálého zlepšování ochrany životního prostředí a zavazujeme se k jejich plnění. Zavazujeme se k neustálému zlepšování systému environmentálního managementu a prevenci znečišťování.

Nejnovější reference


Nástavba bytového domu_Praha BubenskáStavební úpravy základní školy_Český BrodVýstavba rezidenčního bydlení "Barandovský vrch"_ PříbramVýstavba klidové zóny Příbram_Ryneček
MTStav Příbram s.r.o.
K Podlesí 649
261 01 Příbram VI, Březové hory


MTStav středisko Beroun
U Archivu 156
266 01 Beroun


+420 318 637 019
+420 326 531 715Poptávky po stavebních pracích, ...

    poptavky@mtstav.cz
    777 61 61 61
Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 (*.pdf)

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005 (*.pdf)

Certifikát ČSN OHSAS 18001:2008 (*.pdf)